Valkyrie Riders MC Danmark VRCC

Vedtægter

Clubens hjemsted Danmark som er medlem af VRCC


Clubben har til formål at samle alle valkyrierne i landet til fælles arrangementer.

§1Foreninges hjemsted Danmark stiftet af Preben Nielsen år 2007 og navnet er der ikke andre der må hedde.

§2 Medlemmernes forpligtelse.

Det er ethvert medlems pligt ved hensynsfuld kørsel og optræden at have klubens renomme og i det hele taget at holde gældende færdselsregler i hendhold til gældende lov.Generalforsamling en gang om året.

1.2 Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid valgte formand.

§3.1 Som medlemmer af foreningen kan optages enhver,der ejer af en Honda Motorcykel Valkyrie F6C eller en Rune eller er fast passager på en af disse.

3.2 Medlemmerne melder sig desuden ind i det internationale VRCC.

3.3 Andre interesserede kan optages efter enighed blandt bestyrelsen.

4.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes,når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsen medlemmer eller 1/4 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af Dagsorden.

§5.1 Generalforsamling indkaldes af Formanden med mindst 14 dages varsel.

§6.1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.

§7.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassere i forening med sekretær eller med hinanden.

§8.1 Regnskabsåret afsluttes sidst på kalenderåret,dog højest 2 måneder før.

§9.1 Regnskabet udarbejdes og revideres og forlægges foreningen til godkendelse på generalforsamlingen.

REVIDERET D/6/4 2018 PREBEN NIELSEN.